Koheesiolla tarkoitetaan tässä henkilöiden keskinäisiä vetovoimia ja synergiaa. Koheesio pitää yhteisöä koossa eli vastustaa sitä rikkovia ja hajaannuttavia voimia.


Kun ryhmä on yhteistyöhaluinen ja -kykyinen, siinä sanotaan vallitsevan vahva koheesio. Arkisesti koheesion voisikin kääntää tarkoittamaan ryhmähenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista.

Koheesion taustalla vaikuttavat osaltaan ryhmän jäsenten persoonallisuudet ja niiden yhteensopivuus tai -sopimattomuus. Mikäli ryhmän jäsenet ovat luonteiltaan ja taustoiltaan liian erilaisia, saattaa seurauksena olla heikko koheesio. Myös ryhmän tehtävät vaikuttavat omalta osaltaan koheesion muodostumiseen. Kun ryhmän jäsenet tiedostavat tekevänsä töitä yhteisen päämäärän hyväksi, koheesio voimistuu.

Vahvalla koheesiolla on karkeasti yleistäen positiivisempi vaikutus ryhmän tulosten laatuun kuin heikolla koheesiolla. Ryhmäajattelun teoria kuitenkin osoittaa, ettei vahvallakaan koheesiolla välttämättä saavuteta haluttuja päämääriä.